Gerald Govan wiki英文资料>>
全  名:
Gerald Govan
位  置:
前锋-中锋
身  高:
2.08米(6尺10寸)
体  重:
100公斤(220磅)
出生日期:
1942年1月2日
出生城市:
新泽西州泽西城
高  中:
Snyder in Jersey City, New Jersey
大  学:
Saint Mary of the Plains College
球衣号码:
25 详情
选秀情况:
1964年第11轮第4顺位被老鹰选中选秀一览>>
场均数据
48分钟>> 36分钟>>
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
75-76 维吉尼亚大地主(ABA) 24 27.4 43.5% 2.4 5.5 0.0 0.0 82.1% 1.0 1.2 6.7 1.8 4.9 2.3 0.3 0.5 2.0 2.7 5.7
74-75 犹他星光(ABA) 84 33.2 39.7% 2.8 7.2 50.0% 0.0 0.0 79.0% 1.0 1.3 7.2 1.4 5.7 2.7 0.9 0.4 2.3 2.6 6.7
73-74 犹他星光(ABA) 83 33.3 47.1% 3.1 6.5 0.0% 0.0 0.0 68.9% 0.9 1.3 8.8 1.7 7.1 3.0 0.7 0.6 1.9 3.1 7.0
72-73 犹他星光(ABA) 84 28.7 43.2% 2.7 6.3 0.0 0.0 60.0% 1.0 1.6 9.5 2.1 7.4 3.0 2.0 3.3 6.4
71-72 孟菲斯职业者(ABA) 83 41.1 38.5% 3.3 8.7 0.0 0.0 70.4% 2.0 2.8 14.2 3.7 10.5 4.2 2.9 3.1 8.6
70-71 孟菲斯职业者(ABA) 84 44.0 37.3% 3.5 9.5 25.0% 0.0 0.0 62.3% 1.4 2.3 13.5 3.3 10.3 4.8 3.3 3.4 8.5
69-70 新奥尔良海盗(ABA) 84 44.1 40.4% 5.0 12.4 9.1% 0.0 0.1 73.0% 2.5 3.4 14.5 3.4 11.1 4.6 3.2 3.3 12.5
68-69 新奥尔良海盗(ABA) 77 24.7 39.3% 2.7 7.0 25.0% 0.0 0.1 64.4% 1.7 2.7 9.1 2.7 6.4 1.9 2.1 3.1 7.2
67-68 新奥尔良海盗(ABA) 78 20.3 40.0% 2.0 5.0 100.0% 0.0 0.0 60.3% 1.0 1.7 7.6 1.2 1.3 2.0 5.0
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
75-76 维吉尼亚大地主(ABA) 24 658 43.5% 57 131 0 0 82.1% 23 28 161 44 117 54 7 11 47 65 137
74-75 犹他星光(ABA) 84 2791 39.7% 239 602 50.0% 1 2 79.0% 83 105 601 121 480 230 72 36 195 217 562
73-74 犹他星光(ABA) 83 2766 47.1% 255 541 0.0% 0 2 68.9% 73 106 728 142 586 245 60 50 156 260 583
72-73 犹他星光(ABA) 84 2408 43.2% 229 530 0 0 60.0% 81 135 795 175 620 250 168 279 539
71-72 孟菲斯职业者(ABA) 83 3414 38.5% 277 719 0 0 70.4% 162 230 1182 310 872 348 241 260 716
70-71 孟菲斯职业者(ABA) 84 3698 37.3% 296 794 25.0% 1 4 62.3% 119 191 1138 277 861 407 276 284 712
69-70 新奥尔良海盗(ABA) 84 3701 40.4% 422 1044 9.1% 1 11 73.0% 208 285 1217 285 932 385 272 273 1053
68-69 新奥尔良海盗(ABA) 77 1902 39.3% 211 537 25.0% 1 4 64.4% 134 208 701 210 491 150 162 238 557
67-68 新奥尔良海盗(ABA) 78 1587 40.0% 156 390 100.0% 1 1 60.3% 79 131 596 95 100 156 392
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
75-76 维吉尼亚大地主(ABA) 12.2% 6.4% 18.6% 10.7% 0.5% 0.9% 24.7% 10.9% 92 109 0.1 -0.2 0.3 7.6
74-75 犹他星光(ABA) 11.3% 4.7% 17.3% 11.0% 1.3% 0.7% 23.1% 12.5% 86 104 1.0 -2.3 3.2 7.7
73-74 犹他星光(ABA) 13.7% 5.6% 21.1% 11.2% 1.1% 1.0% 21.0% 11.2% 98 103 3.4 0.7 2.7 10.5
72-73 犹他星光(ABA) 16.2% 7.5% 23.9% 12.9% 22.2% 12.3% 2.4 -0.9 3.3 9.6
71-72 孟菲斯职业者(ABA) 15.1% 7.4% 23.7% 13.0% 22.7% 11.4% 5.4 -1.7 7.1 10.4
70-71 孟菲斯职业者(ABA) 13.8% 13.2% 23.9% 11.6% 4.1 -3.0 7.0 8.9
69-70 新奥尔良海盗(ABA) 15.0% 14.2% 18.9% 15.0% 5.6 -0.8 6.4 13.0
68-69 新奥尔良海盗(ABA) 16.1% 10.0% 20.5% 15.3% 2.5 -0.6 3.1 11.1
67-68 新奥尔良海盗(ABA) 16.1% 7.9% 18.3% 12.7% 2.6 -0.1 2.7 11.7
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
n n
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
75-76 维吉尼亚大地主(ABA) 47.8% 43.5%
74-75 犹他星光(ABA) 43.4% 39.8%
73-74 犹他星光(ABA) 49.6% 47.1%
72-73 犹他星光(ABA) 45.7% 43.2%
71-72 孟菲斯职业者(ABA) 43.6% 38.5%
70-71 孟菲斯职业者(ABA) 40.5% 37.3%
69-70 新奥尔良海盗(ABA) 45.0% 40.5%
68-69 新奥尔良海盗(ABA) 44.3% 39.4%
67-68 新奥尔良海盗(ABA) 43.8% 40.1%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
n n
生涯类似球员
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
生涯场均
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0