J.J.希克森/J.J. Hickson
J.J.希克森/J.J. Hickson 百度百科资料>> wiki英文资料>>
全  名:
James Edward Hickson
位  置:
前锋
身  高:
2.06米(6尺9寸)
体  重:
110公斤(242磅)
出生日期:
1988年9月4日
出生城市:
乔治亚州亚特兰大
高  中:
Wheeler in Marietta, Georgia
大  学:
North Carolina State University
球衣号码:
7,21,31 详情
选秀情况:
2008年第1轮第19顺位被骑士选中选秀一览>>
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
15-16 总计 35 9 12.5 51.6% 2.3 4.4 0.0% 0.0 0.0 44.7% 1.3 2.9 3.8 1.1 2.7 0.7 0.4 0.4 0.7 1.3 5.9 17 18
15-16 华盛顿奇才 15 0 8.7 54.3% 1.7 3.1 0.0% 0.0 0.1 43.2% 1.3 2.9 3.0 1.1 1.9 0.5 0.3 0.1 0.6 0.8 4.6 10 5
15-16 丹佛掘金 20 9 15.4 50.5% 2.8 5.5 0.0 0.0 45.8% 1.4 3.0 4.4 1.1 3.3 0.8 0.5 0.6 0.8 1.8 6.9 7 13
14-15 丹佛掘金 73 8 19.4 47.5% 3.0 6.3 0.0% 0.0 0.0 57.7% 1.6 2.8 6.2 2.1 4.1 0.8 0.5 0.5 1.3 1.9 7.6 26 47
13-14 丹佛掘金 69 52 26.9 50.8% 4.8 9.5 0.0% 0.0 0.1 51.7% 2.2 4.2 9.2 3.0 6.2 1.4 0.7 0.7 1.9 2.6 11.8 31 38
12-13 波特兰开拓者 80 80 29.0 56.2% 5.2 9.3 0.0% 0.0 0.0 67.9% 2.3 3.4 10.4 3.3 7.0 1.1 0.6 0.6 1.8 2.0 12.7 33 47
11-12 总计 54 19 23.0 46.7% 3.4 7.3 0.0% 0.0 0.0 64.2% 1.6 2.5 6.2 2.5 3.7 0.8 0.6 0.6 1.3 1.6 8.4 18 36
11-12 波特兰开拓者 19 10 31.6 54.3% 6.3 11.5 0.0% 0.0 0.1 64.5% 2.6 4.0 8.3 3.5 4.8 1.2 0.6 0.9 1.6 2.2 15.1 6 13
11-12 萨克拉门托国王 35 9 18.4 37.0% 1.8 4.9 0.0% 0.0 0.0 63.8% 1.1 1.7 5.1 1.9 3.1 0.6 0.5 0.5 1.1 1.3 4.7 12 23
10-11 克里夫兰骑士 80 66 28.2 45.8% 5.4 11.7 0.0% 0.0 0.1 67.3% 3.1 4.6 8.7 2.7 6.0 1.1 0.6 0.7 2.2 2.7 13.8 19 61
09-10 克里夫兰骑士 81 73 20.9 55.4% 3.6 6.4 0.0% 0.0 0.0 68.1% 1.4 2.0 4.9 1.4 3.6 0.5 0.4 0.5 1.1 1.6 8.5 60 21
08-09 克里夫兰骑士 62 0 11.4 51.5% 1.6 3.1 0.0 0.0 67.2% 0.7 1.1 2.7 0.8 1.8 0.1 0.2 0.5 0.7 1.3 4.0 49 13
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
8年 5支 534 307 22.3 50.5% 3.8 7.6 0.0% 0.0 0.0 61.7% 1.8 3.0 6.8 2.2 4.6 0.8 0.5 0.6 1.4 1.9 9.5 253 281
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
15-16 总计 35 9 438 51.6% 80 155 0.0% 0 1 44.7% 46 103 132 39 93 23 15 14 25 47 206 17 18
15-16 华盛顿奇才 15 0 131 54.3% 25 46 0.0% 0 1 43.2% 19 44 45 17 28 7 5 2 9 12 69 10 5
15-16 丹佛掘金 20 9 307 50.5% 55 109 0 0 45.8% 27 59 87 22 65 16 10 12 16 35 137 7 13
14-15 丹佛掘金 73 8 1415 47.5% 218 459 0.0% 0 2 57.7% 116 201 452 150 302 57 36 35 96 136 552 26 47
13-14 丹佛掘金 69 52 1859 50.8% 332 654 0.0% 0 8 51.7% 150 290 632 206 426 96 47 51 128 177 814 31 38
12-13 波特兰开拓者 80 80 2322 56.2% 418 744 0.0% 0 2 67.9% 182 268 828 266 562 88 48 51 145 160 1018 33 47
11-12 总计 54 19 1244 46.7% 183 392 0.0% 0 2 64.2% 86 134 335 133 202 45 30 35 70 85 452 18 36
11-12 波特兰开拓者 19 10 600 54.3% 119 219 0.0% 0 1 64.5% 49 76 158 66 92 23 12 18 31 41 287 6 13
11-12 萨克拉门托国王 35 9 644 37.0% 64 173 0.0% 0 1 63.8% 37 58 177 67 110 22 18 17 39 44 165 12 23
10-11 克里夫兰骑士 80 66 2256 45.8% 429 936 0.0% 0 5 67.3% 247 367 695 217 478 91 48 54 173 215 1105 19 61
09-10 克里夫兰骑士 81 73 1691 55.4% 289 522 0.0% 0 1 68.1% 111 163 400 110 290 40 36 39 92 132 689 60 21
08-09 克里夫兰骑士 62 0 705 51.5% 100 194 0 0 67.2% 45 67 165 52 113 9 14 30 45 81 245 49 13
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
8年 5支 534 307 11930 50.5% 2049 4056 0.0% 0 21 61.7% 983 1593 3639 1173 2466 449 274 309 774 1033 5081 253 281
单场最高
nba历史统计原因,仅存1985-86赛季之后的单场比赛球员数据。点击下表中数据即可查看当季单场详细
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
15-16 总计 30 100.0% 8 11 0.0% 0 1 100.0% 5 12 13 5 11 3 3 3 4 4 19 单季一览
15-16 华盛顿奇才 24 100.0% 6 10 0.0% 0 1 100.0% 4 12 12 5 7 2 2 1 2 3 15 单季一览
15-16 丹佛掘金 30 88.9% 8 11 -100.0% 0 0 100.0% 5 11 13 3 11 3 3 3 4 4 19 单季一览
14-15 丹佛掘金 32 100.0% 8 12 0.0% 0 1 100.0% 6 8 14 8 11 4 3 3 5 5 16 单季一览
13-14 丹佛掘金 40 88.9% 9 16 0.0% 0 1 100.0% 7 11 25 15 20 5 3 5 7 5 22 单季一览
12-13 波特兰开拓者 44 100.0% 11 16 0.0% 0 1 100.0% 9 11 21 9 18 6 3 3 5 5 26 单季一览
11-12 总计 41 100.0% 13 19 0.0% 0 1 100.0% 8 10 13 7 10 4 3 3 4 4 29 单季一览
11-12 波特兰开拓者 41 90.0% 13 19 0.0% 0 1 100.0% 8 10 13 7 10 3 3 3 4 4 29 单季一览
11-12 萨克拉门托国王 39 100.0% 5 11 0.0% 0 1 100.0% 6 6 11 6 8 4 2 2 4 4 14 单季一览
10-11 克里夫兰骑士 45 83.3% 12 23 0.0% 0 1 100.0% 10 14 20 11 16 5 3 5 9 6 31 单季一览
09-10 克里夫兰骑士 38 100.0% 9 16 0.0% 0 1 100.0% 7 7 16 7 12 3 2 2 4 6 23 单季一览
08-09 克里夫兰骑士 31 100.0% 6 12 -100.0% 0 0 100.0% 5 5 9 3 8 1 2 4 3 5 14 单季一览
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
8年 5支 45 100.0% 13 23 0.0% 0 1 100.0% 10 14 25 15 20 6 3 5 9 6 31 生涯一览
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
15-16 总计 16.8% 9.8% 24.1% 8.7% 1.7% 2.6% 11.1% 22.6% 102 105 0.8 0.3 0.5 16.8 29 7
15-16 丹佛掘金 15.8% 7.9% 24.0% 8.7% 1.6% 3.2% 10.6% 21.6% 101 105 0.5 0.1 0.4 15.8 23 3
15-16 华盛顿奇才 19.2% 14.2% 24.4% 8.5% 1.9% 1.2% 12.1% 24.8% 104 104 0.3 0.1 0.2 18.9 6 4
14-15 丹佛掘金 17.3% 11.1% 24.0% 6.5% 1.3% 1.9% 14.9% 19.7% 100 106 1.8 0.5 1.4 14.3 68 15
13-14 丹佛掘金 18.3% 11.9% 24.8% 8.4% 1.2% 2.0% 14.1% 20.8% 103 106 3.3 1.3 2.1 16.2 98 28
12-13 波特兰开拓者 20.7% 13.2% 28.5% 6.6% 1.1% 1.7% 14.4% 19.9% 113 106 6.9 4.6 2.3 19.7 122 33
11-12 总计 15.2% 11.7% 19.0% 5.9% 1.2% 2.1% 13.4% 18.7% 102 108 1.7 0.9 0.8 14.9 44 14
11-12 波特兰开拓者 15.4% 12.6% 18.3% 6.9% 1.1% 2.3% 10.9% 21.6% 113 106 1.8 1.4 0.5 20.2 27 10
11-12 萨克拉门托国王 15.1% 10.9% 19.7% 5.0% 1.4% 1.9% 16.4% 16.0% 89 109 -0.1 -0.5 0.3 9.9 17 4
10-11 克里夫兰骑士 17.7% 10.8% 25.0% 7.5% 1.1% 1.8% 13.6% 25.5% 98 109 1.5 -0.2 1.7 15.6 99 40
09-10 克里夫兰骑士 14.1% 8.2% 19.5% 3.9% 1.1% 1.8% 13.4% 18.9% 109 104 4.3 1.8 2.5 15.2 117 21
08-09 克里夫兰骑士 13.9% 9.1% 18.4% 2.1% 1.1% 3.4% 16.8% 18.0% 102 101 1.5 0.2 1.3 12.5 34 11
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
8年 5支 17.3% 11.0% 23.7% 6.4% 1.2% 2.0% 14.0% 20.8% 104 106 21.9 9.2 12.7 16.1 611 169
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
15-16 总计 5.0 69.0% 1.7 2.5 56.1% 30.3% 0.3 0.9 21.3% 28.6% 0.2 0.6 13.5% 30.8% 0.1 0.4 8.4% 51.4% 51.6%
15-16 丹佛掘金 4.7 67.2% 2.1 3.2 58.7% 25.0% 0.2 1.0 18.3% 18.8% 0.2 0.8 14.7% 44.4% 0.2 0.5 8.3% 50.8% 50.5%
15-16 华盛顿奇才 5.7 73.9% 1.1 1.5 50.0% 38.5% 0.3 0.9 28.3% 60.0% 0.2 0.3 10.9% 0.0% 0.0 0.3 8.7% 52.8% 54.3%
14-15 丹佛掘金 4.7 61.0% 2.1 3.5 55.3% 34.3% 0.6 1.9 29.8% 25.0% 0.2 0.6 9.6% 22.7% 0.1 0.3 4.8% 50.4% 47.5%
13-14 丹佛掘金 6.2 69.7% 3.2 4.5 48.0% 35.7% 0.9 2.6 27.8% 38.1% 0.5 1.2 12.8% 24.2% 0.2 1.0 10.1% 52.1% 50.8%
12-13 波特兰开拓者 5.2 67.1% 3.6 5.4 58.3% 34.2% 0.6 1.8 19.6% 46.2% 0.5 1.1 12.2% 49.3% 0.4 0.9 9.5% 59.1% 56.2%
11-12 总计 7.5 63.1% 2.0 3.1 42.9% 43.5% 0.7 1.7 23.5% 22.8% 0.2 1.1 14.5% 33.8% 0.5 1.4 18.9% 50.1% 46.7%
11-12 波特兰开拓者 6.3 66.4% 3.8 5.8 50.2% 55.8% 1.5 2.7 23.7% 20.0% 0.3 1.3 11.4% 38.7% 0.6 1.6 14.2% 56.8% 54.3%
11-12 萨克拉门托国王 9.1 56.9% 0.9 1.7 33.5% 27.5% 0.3 1.1 23.1% 25.0% 0.2 0.9 18.5% 30.2% 0.4 1.2 24.9% 41.6% 37.0%
10-11 克里夫兰骑士 7.5 61.8% 3.3 5.3 45.3% 34.5% 0.8 2.4 20.7% 32.5% 0.5 1.6 13.5% 31.6% 0.7 2.3 20.0% 50.3% 45.8%
09-10 克里夫兰骑士 5.1 69.1% 2.8 4.1 63.8% 43.6% 0.4 1.0 14.9% 25.6% 0.1 0.5 7.5% 21.1% 0.2 0.9 13.6% 58.0% 55.4%
08-09 克里夫兰骑士 5.0 65.8% 1.2 1.9 60.3% 22.2% 0.1 0.6 18.6% 18.8% 0.0 0.3 8.2% 48.0% 0.2 0.4 12.9% 54.8% 51.5%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
8年 5支 6.0 65.7% 2.6 4.0 52.5% 35.7% 0.6 1.7 22.1% 33.1% 0.3 0.9 11.8% 32.3% 0.3 1.0 13.0% 53.4% 50.5%
个人生涯之最
常规赛 季后赛
生涯薪金一览
赛季 球队 薪金
08-09 克里夫兰骑士 133万美元
09-10 克里夫兰骑士 143万美元
10-11 克里夫兰骑士 153万美元
11-12 萨克拉门托国王 235万美元
12-13 波特兰开拓者 400万美元
13-14 丹佛掘金 515万美元
14-15 丹佛掘金 538万美元
15-16 丹佛掘金 561万美元
15-16 华盛顿奇才 37万美元
总计 薪金
已去掉重复薪金 2679万美元
生涯类似球员
生涯场均
9.6
6.8
1.1
0.5
1.4
生涯场均
8.9
6.6
1.1
0.5
0.7
生涯场均
8.7
6.5
0.9
0.5
0.6
生涯场均
9.6
7.4
1.1
0.8
0.4
生涯场均
9.3
6.9
1.5
0.8
0.4
生涯场均
9.8
6.4
1.0
0.6
1.1
生涯场均
10.1
7.1
0.9
0.7
0.3
生涯场均
9.6
7.3
1.0
0.9
1.0
生涯场均
9.8
6.3
1.2
0.6
0.8
生涯场均
9.2
5.7
0.7
0.6
0.6